Кариера - hrcp.bg

Resources

Различни етапи от кариерата: какво е добре да знаем

За да не се изгубим по пътя си в различните етапи от кариерата

Разбирането за кариера се променя бързо в дигиталната ера. Някои професии се оказват заплашени от остаряване и маргинализация. Все повече компании в световен мащаб започват да гравитират около идеята за ефективност и печалби на база автоматизация и управлявани от AI  решения. Днешната работна сила, както и HR консултантите и мениджърите от различните нива, са изправени пред екзистенциални предизвикателства. По всичко изглежда, че това е тенденция, която ще продължи и в следващите години.

Стесняване на професионалния път, преквалификация, предприемачество, паралелни кариери, ранно пенсиониране и други са сред преките резултати от трансформациите на пазара на труда. Необходимо е да притежаваме определено ниво на проницателност, за да се адаптираме правилно и да се развиваме. Ето какво е основното в ключовите етапи от професионалния жизнен цикъл. Да имаме все пак ориентир, защото е лесно човек да се изгуби по пътя, докато се опитва да балансира между толкова много неща.

Образование и квалификация, стажове и проекти

Независимо че в рамките му човек може и да не работи, този етап има пряко отношение към кариерата му. Отнася се до годините на обучение, в училище и в университета, когато се задава отправната точка за навлизане в професионалния свят, базовата линия. Фокусът през този етап трябва да бъде върху ученето и разбирането чрез личен опит и академични знания. Включва използването на съвети и насоки от родители, преподаватели, модели за подражание и др. Набляга се на собствените страсти, за да се намери ефективен начин за трупане на знания и умения, за придобиване на квалификация, необходими на целевите работодатели.

Този етап включва и креативно проучване на множество подходи за повишаване на потенциала за заетост. Такива са ангажиране в стажове, провеждане на ефективни мултимедийни социални кампании. Както и подпомагане разрешаването на даден проблем чрез разработване на иновативен план, улесняващо приложение и др. Скъсяването на дистанцията между човека, който сте, и човека, който искате да бъдете, зависи главно от вашите ценности, целеустремеността и ангажираността ви.

Ранна кариера

Тук човек разбира доколко реалността на корпоративния живот отговаря на представата, зададена от и през учебните години. Основният фокус по време на този етап трябва да се постави върху установяването на ясен път за стабилно кариерно израстване. Това включва предприемането на добре премерени стъпки към фонда с талантливи и ценени професионалисти. Например чрез демонстриране на умения, придобити в обучения и практика. При изпълнение на възложени задачи с прилагане на нестандартни и иновативни методи, смело приемане на предизвикателствата за работа в кратки срокове.

Наличието на добър ментор през този етап не може да бъде подценявано. То поставя солидна основа за увеличаване добавената стойност към организацията. Също така очертава и обогатен с постижения курс на изкачване по корпоративната стълбица. Освен това имаме и по-лесна интеграция с културата на организацията, доверено лице при стресови ситуации, глас на подкрепа във влиятелните кръгове и др. Менторът помага и за подхранване на професионалните страсти, задвижвани от мечтите на професионалиста, за да осъзнае той истинското значение на талантите за успеха.

Средно управленско ниво

До този етап може да се стигне съвсем естествено – на база лични и професионални постижения. Понякога обаче се намесват и външни обстоятелства, например насочване към нови технологии, управлявани от AI решения, организационно преструктуриране. Мениджърите от средно ниво са свързващото звено между екипите и висшия мениджмънт. Те отговарят за изпълнението на взетите от висшия мениджмънт решения и за контрола върху работата на екипите и техните лидери. Основният фокус през този етап трябва да бъде върху правилната самооценка, ефективната комуникация, демонстрирането на професионални умения и реални резултати, адаптиране към все по-бързо трансформиращото се работно място и намиране на нови начини за отработване на динамичните изисквания на дигиталната ера.

Проницателността в съответния контекст изисква да се вземе под внимание неясната форма на т.нар. стъклен таван, що се отнася до моменти и ситуации, при които определени кръгове от висшето ръководство могат да са пряко засегнати. В тези случаи са важни ясната отчетност, както и прозрачните практики за приемственост в управлението. Конструктивният подход към проблеми, решителното придържане към целта и неутрализирането на страха от провал са безценни за оцеляването и прогреса по време на този етап.

Висше управленско ниво

Този етап е често върхът на постиженията след успешно навигиране в корпоративния лабиринт. Основният фокус тук следва да бъде върху отвореността спрямо новите тенденции. Те нерядко повлияват стратегията за развитие на организацията, затвърждаването на трайно позитивно наследство, основано на безупречна професионална етика, и създаването, както и поддържането на млади таланти. Мениджърът като лидер не трябва да губи способността си да се свързва с хората. Лидерите от нов тип, актуален спрямо промените в момента, са осъзнали, че приобщаването и правото на съществуване на различните гледни точки са жизненоважни по време на криза.

Все повече хора си дават сметка, че доминиращите личности може и да не са най-ефективният тип лидер. Наблюдава се преминаване към приобщаващо лидерство, където на преден план излизат сътрудничеството и фокусът върху хората. Ето защо наред с лидерските умения и солидната професионална подготовка от значение са също личностните качества като любопитство, смирение, интелигентност (включително емоционална). Дълъг път, но и лесно достъпен за онези, които не се страхуват да тръгнат по него.

Източник на снимка: Photo by Amy Hirschi on Unsplash