Нашият опит

Нашият опит

Ние сме опитни професионалисти с реален опит в бизнес практиката в областта на стратегията, управленското консултиране, човешките ресурси, подбор, администриране на персонал, продажби, маркетинг. Нашият екип има солиден опит в мултинационални корпорации и ние приспособяваме този опит към работещи решения за нашите клиенти.

Дизайн на Политика за общо възнаграждение за група компании

Клиент: Група компании, част от един холдинг; предоставящи съдържание, данни и бизнес разузнаване, мониторинг и анализ на медиите и решения за автоматизация.

Описание на проекта:

 • Преглед на настоящите практики в областта на възнаграждения (формиране на заплати, бонуси, други), идентифициране на области за подобрение и препроектиране на правилата за възнаграждения (включително основно заплащане или фиксирано заплащане и променливо заплащане)
 • Създаване и въвеждане на политики за управление на възнагражденията в различните компании, част от групата.
 • Проектиране на обща политика за възнаграждения за всички компании, за да се осигури общ подход към възнаграждението, и да се подпомогнат вътрешните трансфери на служители между различните организации в групата.
 • Подобряване на работните дейности, свързани с управлението на възнаграждението.
 • Създаване и внедряване на грейдове на позициите, и диапазони на възнаграждението за всеки грейд.
 • Разработване на план за комуникация на политиките до служителите и ръководството и реализиране на някои от комуникационните дейности.

Директен подбор за създаването и разрастването на Център за споделени услуги (Shared service center) в България

Клиент: Глобална институция, работеща за устойчиви решения, които намаляват бедността и изграждат споделен просперитет в развиващите се страни.

Описание на проекта:

Центърът за предоставяне на споделени услуги (Shared Service Center) на нашия клиент в София е създаден през 2019 г. HRCP подкрепя клиента в подбор на старши мениджърски позиции, позиции на среден мениджмънт и старши експерти от май 2020 г. и оттогава подпомага клиента с услуги за директно търсене (Direct Search) на персонал в разрастването на техния Център за споделени услуги. Direct  Search като подход предполага идентифициране на подходящи професионалисти на пазара, които обикновено не са активно търсещи работа, свързването с тях, предоставяне на информация за възможността за работа в нашия клиент, провокиране на техния интерес за позицията, интервюиране, изготвяне на шорт-лист за клиента.

Позициите, за които успешно предоставихме кандидати, и които бяха наети от Клиента ни:

 • Директор на обекта на център за споделени услуги – с повече от 18 години опит
 • Директор на екипа Трежъри Операции – с повече от 18 години опит
 • Директор на отдел „Закупуване“ – с 15+ години опит
 • Различни роли в отдела за финансови операции – старши финансови анализатори, старши финансови служители – с 10+ години опит
 • Различни ИТ роли –  с 10+ години опит
 • Здраве и безопасност на труда – с 10+ години опит

Дизайн и фасилитиране на Лидерска програма за развитие в международна компания.

Клиент: Водеща международна компания за бързооборотни стоки.

Описание на проекта:

 • Дизайн на уникално за нуждите на клиента съдържание и фасилитиране на Лидерска програма за развитие за прибл. 30 старши мениджъри, за срок от 2 години.
 • Идентифициране на бизнес приоритети, които могат да бъдат подкрепени с програма за обучение за развитие на лидерство
 • Идентифициране на способностите, които да развива програмата за обучение
 • Проектиране и фасилитиране (предоставяне) на програма от 10 модула, фасилитирана за период от 2 години, състояща се от различни теми за обучение, значително предварително запознаване с материали; дейности, които да се практикуват на работното място; проверка между модулите; тестове за проверка на знанията; допълнителни материали
 • Свързване на програмата за развитие с корпоративните ценности, компетенции и бизнес приоритети на Клиента
 • Проектиране и прилагане на инструменти за идентифициране на силни страни и области за развитие на ниво индивидуален участник
 • Измерване ефективността на програмата

Изчисляване на възнаграждения (пейрол) и поемане на ЧР администрацията за мултинационална производствена компания.

Клиент: Международна производствена компания със служители, работещи на смени, със сумирано работно време и авансово изплащане на заплати всеки месец

Описание на проекта:  HRCP в рамките на 1 месец поеха изчисляването на възнагражденията и администрирането на трудово-правните взаимоотношения в компанията. Историята на заплатите за предходни години беше успешно прехвърлена в новата база данни и запазена, въпреки факта, че предишният доставчик на заплати използваше различен софтуер за заплати.

 • Одит и актуализиране, където е необходимо, на административната рамка за човешки ресурси на компанията, за да се гарантира, че вътрешните разпоредби на компанията, свързани с трудовото законодателство на РБългария, са актуални.
 • Преглед на личните досиета/досиетата на служителите
 • Поемане от локалния мениджмънт Човешки ресурси на всички ЧР Административни дейности, свързани с подписване на трудови договори, промени в трудовите договори (анекси), прекратяване, проследяване на майчинство, дългосрочни и краткосрочни отпуски и болнични.
 • Ежемесечна консолидация на информацията от нови трудови договори, промени в договорите, суми за бонуси, информация за увеличения на заплатите, отпуски и присъствие, смени и др. с цел обобщаване на информацията за изчисляване на заплатите (пейрол)
 • Калкулация на ежемесечните възнаграждения, подготовка на счетоводните файлове за осчетоводяването им; подготовка на банкови файлове

Career Transition /Outplacement services to the local company operations of a multinational energy company

Клиент: Водеща международна компания, която взима решение да прекрати дейността си в България.

Описание на проекта:

HR Consulting Partners предостави подкрепа на Клиента с план за реорганизацията, използвайки нашата експертиза в ЧР администрация, управление на промените, реорганизация на процеси.

За да улесни кариерния преход на служителите, HR Consulting Partners предостави на всеки служител кариерен коуч. Този професионалист ги подпомогна с различните аспекти на кариерния им преход и предложи персонализирана подкрепа, за да помогне на служителите, които са прекратени, да се ориентират и позиционират успешно на пазара на труда, чрез:

 • Идентифициране на силни страни и предизвикателства
 • Идентифициране на  роли и компании
 • Разработване на CV/автобиография, ефективна комуникационна стратегия
 • Проучване на  компании, събиране на информация за пазара
 • Активиране на всички канали за търсене на работа
 • Подготовка за интервюта за работа
 • Навлизане в новата работа

Свържете се с нас за повече информация за нашия опит