Развитие на лидерство чрез коучинг. Персонализиран подход

Според резултати от скорошни проучвания лидерството се очертава като фактор с жизненоважно значние за успеха. Това означава, че организациите трябва да се съсредоточат върху развитито на готови за бъдещето лидери, притежаващи широк спектър от умения и способности.

Това, което прави лидерите ефективни днес, е много по-различно от това, което ги правеше ефективни само допреди няколко години. След пандемията, оказва се, са най-важни способността да вдъхновяваш и ангажираш; способността да създаваш лични и емоционални връзки с хора и екипи; способността и желанието да овластяваш хората и екипите.

Тези умения и способности често са свързани с личностните характеристики, могат да варират значително при различните лидери – а овладяването им може да бъде истинско предизвикателство.

Защо коучинг?

Въпреки нарастващото значение и търсене на лидери, които имат способността да вдъхновяват, да се свързват със и да овластяват своите хора, е налице всъщност изненадващо малък брой лидери, които притежават тези три търсени умения и способности. Това създава дефицит на лидерство, който може да повлияе отрицателно на екипите, както и на бизнес резултатите на организациите.

Когато съществуват пропуски в лидерските способности, организациите могат да се обърнат към различни обучения. Но тъй като силните страни и нуждите от развитие на отделните лидери често са разнообразни, нюансирани и силно индивидуални, конвенционално общо обучение рядко ще вдигне летвата в цялата организация. А и защо да инвестирате в обучение на всички лидери за овластяване на екипи, когато някои лидери може вече да са доста ефективни в тази област, но от друга страна, да им липсват други способности? Вместо това един по-индивидуализиран подход, като например персонализиран коучинг, може по-добре да адресира трудни за обучение области на умения, което да доведе до ускорен растеж на лидерството и в крайна сметка до високи резултати и постигнати цели.

Персонализираният коучинг за лидерство е невероятно ефективен инструмент за развитие, който, когато се прилага по подходящ начин, доказано значително подобрява способността на лидера да вдъхновява, да се свързва със и да овластява своите хора и екипи. Чрез индивидуализиран коучинг лидерите могат да се развиват по-бързо, повишавайки осъзнатостта си, усвоявайки нови умения, възприемайки по-ефективно поведение и модифицирайки своя лидерски подход. Ето защо индивидуализираният коучинг може да бъде едно от най-ефективните налични решения за развитие на лидерството.